Aan wie moet ik toestemming vragen als de ouders zijn gescheiden?

Bij kinderen onder de 16 jaar moet u toestemming vragen aan degene die het ouderlijk gezag toekomt. Dit is niet altijd een ouder, maar kan ook een voogd zijn.

In de regel hebben beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag. Een scheiding verandert daar in principe niets aan. Als het ouderlijk gezag aan beide ouders toekomt, mag u toch afgaan op de toestemming of weigering van één van de ouders. Ouders moeten namelijk zelf aan u kenbaar maken als zij er samen niet uitkomen. Als u signalen krijgt dat de ouders het onderling niet eens zijn over de toestemming, moet u de verwerking stopzetten totdat de ouders weer op één lijn zitten.

Lees ook eens

Mag een school vooraf schriftelijk toestemming vragen aan ouders om uitkomsten van een bezoek aan de schoolarts te delen met de zorgcoördinator van de school indien deze gegevens van belang zijn voor de begeleiding van de leerling op school?

De schoolarts is degene die toestemming moet vragen voor het delen van informatie over een kind met de zorgcoördinator van de school. De schoolarts is immers zelf verwerkingsverantwoordelijke en mag medische informatie niet zomaar met de school delen. De school kan...

Mag een VO school gegevens van leerlingen uitwisselen met PO?

Er is behoefte bij scholen aan het terugkoppelen van doorstroominformatie. In de ‘Wet register onderwijsdeelnemers’ die op 1 juli 2020 in werking is getreden, is opgenomen dat scholen in het po, sbo, (v)so, recht hebben op informatie over doorstroom, over de...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments