Mag de school gegevens verstrekken aan Veilig Thuis?

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Uitvoeringswet AVG heeft Veilig Thuis de wettelijke plicht om gegevens over gezondheid en gegevens over kindermishandeling en huiselijk geweld te verwerken. Scholen mogen in bepaalde gevallen daarom persoonsgegevens verstrekken aan Veilig Thuis.

 

  • De school mag gevraagd én ongevraagd informatie aan Veilig Thuis verstrekken of een melding doen. Hiervoor is geen toestemming van de ouders nodig. In beginsel moet de school ouders hiervan wel vooraf op de hoogte stellen. Als de veiligheid van het kind of van een ander in het geding is of er haast geboden is, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
  • Voordat een school informatie verstrekt aan Veilig Thuis, moet zij een afweging maken of de informatieverstrekking noodzakelijk is en welke informatie wordt verstrekt.
  • Een melding kan ook gebaseerd zijn op vermoedens.
  • Als een school informatie verstrekt moet deze op juistheid kunnen worden gecontroleerd.
  • Bij een zorgmelding aan Veilig Thuis moet worden stilgestaan bij de grote impact die een melding kan hebben op ouders.

Lees ook eens

Mag een school vooraf schriftelijk toestemming vragen aan ouders om uitkomsten van een bezoek aan de schoolarts te delen met de zorgcoördinator van de school indien deze gegevens van belang zijn voor de begeleiding van de leerling op school?

De schoolarts is degene die toestemming moet vragen voor het delen van informatie over een kind met de zorgcoördinator van de school. De schoolarts is immers zelf verwerkingsverantwoordelijke en mag medische informatie niet zomaar met de school delen. De school kan...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments