Moet de school toestemming vragen voor het gebruik van de monitor ‘de Bibliotheek op school’?

De monitor de Bibliotheek op school is een onderdeel van een landelijk programma (penvoerder St. Lezen en Koninklijke Bibliotheek) die door lokale bibliotheken wordt uitgevoerd. Met deze structurele aanpak slaan school en bibliotheek de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. Bibliotheek en school zetten hun deskundigheid in om, samen met ouders het lezen thuis en op school en om het weken met digitale media te verbeteren. De monitormeting bij leerlingen en leerkrachten is een instrument om jaarlijks doelen vast te stellen rondom lezen en mediawijsheid.

Voor het gebruik van de monitor worden geen persoonsgegevens van leerlingen uitgewisseld. Wel wordt er gevraagd naar naam school, groep en leeftijd.
Heel strikt bekeken zou je nog wel kunnen bediscussiëren of dit nooit tot een leerling te herleiden is (bijv. een oudere leerling die doubleert, met hierdoor een unieke leeftijd binnen de groep).

Als er geen persoonsgegevens worden uitgewisseld is toestemming (of bezwaar) feitelijk niet aan de orde.
Wel dient de school ouders te informeren. Een onderwijsspecialist van de bibliotheek heeft contacten met de school en kan helpen met extra informatie en een voorbeeldbrief.
Op www.debibliotheekopschool.nl staat een korte video over de monitor

 

Lees ook eens

Mag een school vooraf schriftelijk toestemming vragen aan ouders om uitkomsten van een bezoek aan de schoolarts te delen met de zorgcoördinator van de school indien deze gegevens van belang zijn voor de begeleiding van de leerling op school?

De schoolarts is degene die toestemming moet vragen voor het delen van informatie over een kind met de zorgcoördinator van de school. De schoolarts is immers zelf verwerkingsverantwoordelijke en mag medische informatie niet zomaar met de school delen. De school kan...

Mag een VO school gegevens van leerlingen uitwisselen met PO?

Er is behoefte bij scholen aan het terugkoppelen van doorstroominformatie. In de ‘Wet register onderwijsdeelnemers’ die op 1 juli 2020 in werking is getreden, is opgenomen dat scholen in het po, sbo, (v)so, recht hebben op informatie over doorstroom, over de...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments