Moet je toestemming vragen voor het uitwisselen van gegevens van een leerling bij overstap van VO naar VO?

Er is geen directe verplichting tot uitwisselen van informatie, maar de algemene regel dat de informatie wordt uitgewisseld die nodig is voor het leren en begeleiden van de leerling op de nieuwe school.
De oude school bepaalt welke leergegevens en direct met het leren samenhangende begeleidingsgegevens dat zijn.

Welke gegevens dit zijn, staat in wetten.nl – Regeling – Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens – BWBR0031619 (overheid.nl)

Dit besluit ziet primair op de wet po en WEC (basisonderwijs en speciaal onderwijs). Maar via de schakelbepaling in artikel 8.17 lid 5 Wet vo 2020: Het bevoegd gezag gebruikt het persoonsgebonden nummer van een leerling in het contact met een andere school of een school of instelling voor ander onderwijs voor de in- en uitschrijving van die leerling of ten behoeve van het volgen van onderwijs in een doorlopende leerroute vmbo-mbo als bedoeld in artikel 2.107a of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 2.107l. Onder dit contact wordt ook begrepen de uitwisseling van leergegevens en direct met het leren samenhangende begeleidingsgegevens. Bij algemene maatregel van bestuur worden de gegevens, bedoeld in de vorige volzin, gespecificeerd.

Resume:
De lijst met gegevens die in het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens zijn genoemd, zijn dus eerder een minimum opsomming: de wetgever vindt dat deze gegevens niet tot discussie mogen leiden, de nieuwe school heeft die informatie nodig om de leerling een ongestoorde doorlopende leerlijn te kunnen geven.

De oude school bepaalt dus wat nodig is, het criterium welke informatie meegestuurd wordt is dus enerzijds (1) nodig voor het leren en begeleiden van de leerling op de nieuwe school en anderzijds (2) alleen die informatie die onderwijskundig en didactisch noodzakelijk is. Meningen en visies passen daar minder goed in, didactische observaties wel.

Toestemming is niet nodig, de wetgever stelt dat de school op grond van artikel 8.17 Wet vo 2020 bepaalt welke informatie nodig is, anders komt de doorlopende leerlijn van de leerling ‘in gevaar’. Vroeger, voor 2020, was toestemming noodzakelijk, dat is niet meer zo. Wel moeten leerling (ouder dan 16 jaar) of diens ouders (leerling jonger dan 16 jaar) vooraf inzage krijgen in de informatie die wordt uitgewisseld, eventuele opmerkingen van leerling/ouders over die gegevens mag worden opgenomen/meegenomen (net zoals bij het OKR).

Lees ook eens

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments