Welke gegevens mogen we delen met de leerplicht?

Kort antwoord:

De leerplicht mag gegevens opvragen en jullie zijn verplicht deze gegevens te delen. Deze gegevens gaan voornamelijk over de aanwezigheid van leerlingen.

Toelichting:

Het delen van gegevens met Leerplicht met betrekking tot de aanwezigheid van leerlingen gebeurt op basis van een wettelijke grondslag en is dus inderdaad verplicht. Leerplichtambtenaren voeren dus een wettelijke taak uit en hebben daarmee wettelijk recht op bepaalde informatie. Daarbij gaat het vooral om verzuimgegevens.

Belangrijke uitgangspunten bij het delen van informatie zijn dus of de wet iets regelt (in dit geval de Leerplichtwet) en dataminimalisatie. Een leerplichtambtenaar heeft alleen recht op die informatie die hij/zij strikt noodzakelijk nodig heeft voor de uitoefening van de wettelijke taak.

Welke gegevens dit precies betreft lees je hieronder en op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0027085/2014-01-06

Een leerplichtambtenaar/RMC-ambtenaar mag geen andere persoonsgegevens ontvangen van een school dan:

  1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de leerplichtige;
  2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder (1);
  3. nationaliteit en geboorteplaats;
  4. gegevens als bedoeld onder (1), van de ouders, voogden of verzorgers van de leerplichtige;
  5. gegevens met betrekking tot de inschrijving of afschrijving van de leerplichtige;
  6. gegevens ten aanzien van het schoolverloop, het schoolverzuim en van het beroep op een vrijstelling van de leerplicht;
  7. andere dan de onder (1) tot en met (6) bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de Leerplichtwet 1969 of een andere wet. Hieronder vallen ook vragen in het kader van het onderzoek naar het vermoedelijke ongeoorloofde schoolverzuim over de inzet die school heeft gedaan en wat daarvan het resultaat is geweest.

Tot slot, ter aanvulling, de school dient de ouders te informeren over de melding bij leerplicht en een ouder of een jongere vanaf 16 jaar heeft recht op inzage in de gegevens die over hem worden verwerkt.

Lees ook eens

Zorgplicht en passend onderwijs

Vraag Wat als een school na verloop van tijd constateert dat zij een bestaande leerling geen passend onderwijs meer kan bieden. Welke persoonsgegevens mag deze school dan - zonder dat hiervoor toestemming van ouders nodig is - met een andere school uitwisselen om te...

Whatsapp voor oudercommunicatie, mag dat?

Vraag Op een zmlk school met leerlingen met een laag ontwikkelingsniveau wordt veelvuldig met ouders gecommuniceerd. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van foto's. Uit de praktijk blijkt dat dit het onderwijs aanwijsbaar ten goede komt. De school gebruikt daarvoor...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments